.

 

  
imunokos.jpg (56375 bytes)

gb.gif (960 bytes)

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

.

 

 

IZVR[EN ODBOR
NA MAKEDONSKO ZDRU@ENIE ZA BAZI^NA, KLINI^KA IMUNOLOGIJA I ALERGOLOGIJA (MZBKIA)

 

 

Pretsedatel:

Prof. d-r Mirko Spiroski

Institut za imunobiologija i humana genetika,Medicinski fakultet,
1009 Skopje, PP 60, Republika Makedonija
Tel.: +389-2-3110556
Faks: +389-2-3110558

URL: http://www.immunology.edu.mk/
e-mail: mspiroski@yahoo.com

 

Zamenik pretsedateli: 

Prof. d-r An|elko \or~ev

Klinika za pulmoalergologija,

Klini~ki centar, Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

Prof. d-r Jovanka Karaxinska

Institut za medicina na trudot,

Medicinski fakultet,

1000 Skopje, Republika Makedonija

 

 

Sekretar:

Asist. d-r Dejan Trajkov

Institut za imunobiologija i humana genetika,Medicinski fakultet,
1009 Skopje, PP 60, Republika Makedonija
Tel.: +389-2-3110556
Faks: +389-2-3110558

URL: http://www.immunology.edu.mk/
e-mail: dejantmk@yahoo.com

Blagajnkik:  

Asist. d-r Marica Pavkovi}  

Klinika za hematologija,

Klini~ki centar, Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

 

 

^lenovi:

Prof. d-r Qubica [uturkova

Institut za imunologija i imunohemija,

Farmacevtski fakultet,

1000 Skopje, Republika Makedonija

 

Prof. d-r Marga Balabanova

Klinika za dermatovenerologija,

Klini~ki centar, Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

 

 

Vi{. nau~en Sor. d-r Dejan Doki}  

Klinika za pulmoalergologija,

Klini~ki centar, Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

Prof. d-r Nikola Panovski

Institut za mikrobiologija i parazitologija,

Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

 

Asist. d-r Dimitar Efremov

Klinika za hematologija,

Klini~ki centar, Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

 

Asist. d-r Gordana Baxakova

Institut za belodorbni zaboluvawa kaj deca,

1000 Skopje, Republika Makedonija  

Vi{. nau~en sor. d-r Sowa Peova

Klinika za pedijatrija,

Klini~ki centar, Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija

 

Nau~. Sor. d-r Ko~o Dimitrovski

Zavod za transfuziologija,

1000 Skopje, Republika Makedonija

 

D-r Naum Mojsovski  

Centar za voenozdravstveni ustanovi,

1000 Skopje, Republika Makedonija

 

 

 

Nadoren odbor:

 

Prof. d-r Ninoslav Ivanovski

Klinika za nefrologija,

Medicinski fakultet,

1000 Skopje, Republika Makedonija

 

Asist. d-r Neda E`ova

Institut za medicina na trudot,

Medicinski fakultet,

1000 Skopje, Republika Makedonija

Slav~o Mreno{ki  

Asist. Aleksandra Pa{koska  

Institut za imunologija i imunohemija,

Farmacevtski fakultet,

1000 Skopje, Republika Makedonija

 

Asist. d-r Elena Doki}  

Institut za mikrobiologija i parazitologija,

Medicinski fakultet,

1109 Skopje, Republika Makedonija 


Doma | Odbor | Sekcii | Statut | ^lenovi | Sostanoci | Resursi | [kola

Copyright (c) 1998-2003 MedInter, Skopje. Site prava se zadr`ani
Avtor: Prof. d-r Mirko Spiroski
Revidirano: Avgust 2003

 

.

  Adresa:
Institut za imunobiologija i humana genetika,
Medicinski fakultet, 1109 Skopje, PP 60, Republika Makedonija


Tel.: +389-2-3110556
Faks: +389-2-3110558

e-mail: mspiroski@yahoo.com
http://www.immunology.edu.mk

 

 

 

 

 

 

.