UDK: 61+061.231=862=20
Maked med pregled 2001; 55(Suplement 47):5

CODEN: MKMPA3

ISSN 0025-1097
Maked med pregled 2001; 55(Supplement 47):5

SODR@INA

CONTENTS

PREDGOVOR. Mirko Spiroski, Institut za imunologija, Instituti, Medicinski fakultet, Skopje, Republika Makedonija

PREFACE. Mirko Spiroski, Institute of Immunology, Institutes, Faculty of Medicine, Skopje, Republic of Macedonia

BAZI^NI PRINCIPI ZA SPROVEDUVAWE NA ALERGISKA SPECIFI^NA IMUNOTERAPIJA. Vladimir Cvetanov, Centar za alergija, Institut za medicina na trudot, Skopje, Republika Makedonija

BASIC PRINCIPLES FOR CONDUCTION OF ALLERGIC SPECIFIC IMMUNOTHERAPY. Vladimir Cvetanov, Center for Allergy, Institute of Occupational Medicine, Skopje, Republic of Macedonia
NOVI PRIODI NA SPECIFI^NATA IMUNOTERAPIJA ZA ATOPISKITE ALERGISKI ZABOLUVAWA. Bogdan Petrunov, Alergolo{ka laboratorija, Nacionalen centar za infektivni i parazitarni bolesti, Sofija, Bugarija NEW APPROACHES OF SPECIFIC IMMUNOTHERAPY OF ALLERGIC DISEASES. Bogdan Petrunov, Laboratory of Allergy, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia, Bulgaria
IMUNOTERAPIJA SO ALERGOIDI, TYROSIN S I ORALVAC KAJ BOLNI SO ATOPI^NI ZABOLUVAWA. Naum Mojsoski, Voena bolnica, Skopje, Republika Makedonija IMMUNOTHERAPY WITH ALLERGOIDS, TYROSINES AND ORALVAC IN PATIENTS WITH ATOPIC DISEASES. Naum Mojsoski, Military hospital, Skopje, Republic of Macedonia

Tpo1 inducira^kiot adjuvans MPL® bezbedno go reducira brojot na inekcii potrebni za desenzibilizacija na licata so polenski alergii.  Karl J. Drahenber, Bencard Allergie GmbH, Germanija; Alan Viler, Allergy Therapeutics Ltd,V. Britanija; Fridrih Horak, Allergie-Zentrum,Avstrija

A Tpo1 Inducing Adjuvant, MPL®, Reduces Safely the Number of Injections Required to Desensitise Pollen Allergics. Karl J Drachenberg,Germany, Bencard Allergie GmbH,, Germany; Alan W Wheeler,Allergy Therapeutics Ltd, United Kingdom; Friedrich Horak,Allergie-Zentrum, Austria
Benkardoviot pristap vo dijagnoza i terapija na alergiskite zaboluvawa. Rudolf Pastovi}, Allergy Therapeutics Ltd, Zagreb, Hrvatska The “Bencard Approach” in diagnostic and therapy of allergic diseases. Rudolf Pastovic, Allergy Therapeutics Ltd, Zagreb, Croatia
STANDARDIZACIJA NA TIROZIN- ADSORBIRANITE SO GLUTARALDEHID MODIFICIRANI DRVNI POLENOVI EKTRAKTI (Polinex® Trees). Alan Viler, Beverli Liz, Allergy Therapeutics Ltd, Velika Britanija STANDARDISATION OF TYROSINE-ADSORBED GLUTARALDEHYDE- MODIFIED TREE POLLEN EXTRACT (POLLINEX® Trees). Alan W. Wheeler, B Lees, Allergy Therapeutics Ltd, United Kingdom
SPECIFI^NATA IMUNOTERAPIJA JA REDUCIRA POTREBATA OD DOPOLNITELNA INHALATORNA TERAPIJA. Gorica Bre{kovska, Klinika za pulmologija i alergologija, Klini~ki centar, Medicinski fakultet, Skopje, Republika Makedonija Specific immunotherapy reduces the need for additional inhalation therapy. Gorica Breshkovska, Clinic of Pulmology and Allergology, Clinic Centre, Medical Faculty, Skopje, Republic of Macedonia
DISKUSIJA DISCUSSION
ADRESI ADDRESSES

Copyright (c) 2001 by Macedonian Society of Basic, Clinical Immunology and Allergology.
All rights reserved.
WEB design: Mirko Spiroski, MD, PhD
Optimally viewed with Internet Explorer
Revised: March 5, 2001