UDK: 61+061.231=862=20
Maked med pregled 2001; 55(Suplement 47):78-82

CODEN: MKMPA3

ISSN 0025-1097
Maked med pregled 2001; 55(Supplement 47):78-82

 

DISKUSIJA / DISCUSSION

 

Prof. d-r @eni Mileva, R. Bugarija

 

Predi se bi sakala da se zablagodaram za pokanata da u~estvuvam na 2. Makedonski imunolo{ki kongres. Imav mo`nost da u~estvuvam na site prethodni stru~ni manifestacii na Makedonskite alergolozi i evidentno da go sledam napredokot na alergolo{kata nau~na misla vo Makedonija. ^estitam. Smetam deka organizatorot na ovoj Kongres napravil odli~en izbor na temite voop{to, a osobeno me raduva {to problemot na specifi~nata imunoterapija e apsolviran na ovoj na~in, {to se pokaneti predava~i koi imaat bogato klini~ko iskustvo, no se dava i mo`nost da bide prezentirano iskustvoto na prisutnite ~lenovi od auditoriumot.

Inaku specifi~nata imunoterapija (SIT) e eden od najzna~ajnite metodi vo lekuvaweto na alergiskite bolesti. SIT e stara terapevtska metoda, koja ima i dosega mnogu privrzanici no i mnogu kriti~ari. Osnovnite argumenti na poslednite se, pred se, ne sekoga{ dobar efekt od lekuvaweto, kako i mo`nite nesakani dopolnitelni dejstvija. No, toa mo`e da se ka`e za sekoe sredstvo za lekuvawe i za sekoja metoda za lekuvawe.

Koga stanuva zbor za SIT mora da se nazna~i deka nejzinite efekti zavisat od tri faktora:

· to~noto opredeluvawe na indikaciite i vo soglasnost so kontraindikaciii vo lekuvaweto,

· preciznoto sproveduvawe na terapijata- prodol`eno vreme,

· dobivaweto soglasnost i sorabotka od strana na pacientot.

SIT se sproveduva i ima efekt samo kaj atopi~no bolni so alergija kon insekti (pri pojava na sistemska reakcija), so alergiski rinitis i/ili bronhijalna astma so doka`ana senzibilizacija kon polen i doma{ni mikrokrle`i. Zna~itelno poretko SIT se prepora~uva kaj monosenzibilizacija kon nekoi gabi (Alternaria) ili kon `ivotinski epidermalni produkti.

Izvonredno va`no, pri sproveduvawe na SIT, e da se imaat predvid tie faktori za rizik, koi mo`at da dovedat do komopromitirawe na lekuvaweto ili do nesakani dopolnitelni pojavi: nestabilna bronhijalna astma, doplnitelni infekcii, mnogu visok stepen na senzibilizacija, gre{ki pri doziraweto na preparatot, osobeno pri pominuvawe od poniska kon povisoka koncentracija, upotreba na preparati od druga proizvotstvena serija i lekuvawe so beta-blokatori.

Pri pravilno sproveduvawe na SIT, kaj golem del od bolnite se zabele`uva zna~itelno i prodol`itelno podobruvawe. Ne treba da se zaboravi, deka SIT go menuva imuniot odgovor i ima blagoprijaten efekt vrz alergiskoto vospalenie.

Protiv skepticizmot na protivnicite na SIT, na krajot na na{eto stoletie, pozitivnoto odnesuvawe kon specifi~nata imunoterapija se pove}e preovladuva. I nie nemame nikakva osnova da se otka`eme od edna od na{ite osnovni metodi na lekuvaweto.

Slu{navme mnogu korisni tehnolo{ki detali od priznati eksperti za ovoj problem, za na~inot i mo`nostite za dobivawe na sofisticirani rastvori za SIT. Ne sakam da ka`am deka ovie ne tolku poznati informacii ne se va`ni, no mene sepak bi mi bilo drago da slu{nam mislewe i na drugi kolegi vo vrska so klini~koto iskustvo i efektite od sprovedenata SIT.

 

Prof. d-r Ema Mu{i~, R.Slovenija

 

 

I jas se slo`uvam so Prof. Mileva deka mnogu mudro e sro~en simpozijalniot karakter za SIT. Bi sakala da pra{am i da go slu{nam misleweto i na ostanatite kolegi po odnos na SIT koga se vo pra{awe himenopterite. Jas ednostavno se pla{am i ne taka lesno prifa}am da sproveduvam imunoterapija kaj pacienti so alergija predizvikana od ubodi na osa, p~ela i str{en.

 

Prof. d-r Vladimir Cvetanov, R. Makedonija

 

Iskreno sakam da odgovoram na Prof. Mu{i~ deka aktot na aplikacija na alergenska vakcina protiv venom od odredeni vidovi na Himenoptera, i jas i mojata ekipa, a mi se ~ini i drugite kolegi od ostanatite alergolo{ki ordinacii vo na{ata zemja, gi do`ivuvame na identi~en na~in. Se pla{ime.

Smetam deka vakviot psihi~ki tonus e sekako rezultat na nedovolno purificirana i standardizirana vakcina, koja nie i Vie ja koristevme vo izminatiot period, poradi odredeni okolnosti i nemo`nosta da upotrebuvame ista takva vakcina proizvedena i registrirana spored voobi~aeno prifatenite Evropski normi.

 

Prim.d-r Neda E`ova, R.Makedonija

 

Vo tekot na 1999 i 2000 g. vo Centarot za alergija pri Institutot za medicina na trudot gi primenivme MATA imunoterapevtskite preparati na Benkard kaj pacientite so alergiski zaboluvawa (rinitis, astma, atopi~en dermatitis). Alergiskata imunoterapija (specifi~na imunoterapija) vo ovoj centar se sproveduva pove}e od 30 godini. So ogled na pove}egodi{noto iskustvo na ovoj vid na terapija, za nas ovie imunoterapevtski preparati pretstavuvaat sovremen terapevtski predizvik, pred se poradi:

· visokiot kvalitet vo standardizacijata na MATA proizvodite,

· decidnata razgrani~enost i {irokata paleta na alergenite,

· prakti~nite protokoli ({emi) i skratenite intervali za aplikacii, pogodni i za pacientot i za lekarot,

· preporakite za minimalnite rizici pri sproveduvaweto na alergenskata vakcina.

Poseben predizvik e preparatot Oralvac vo forma na kapki za podjazi~na imunoterapija koj e indiciran i kaj deca pod 6 god., no ne pomali od 2 god. Imaj}i gi vo predvid indikaciite, kontraindikaciite, faktorite na rizik, nie pod strogo monitorirani i kontrolirani uslovi, so site merki na predostro`nost, vo tekot na 1999/2000 apliciravme i sprovedovme alergenska iimunoterapija kaj 191 pacienti, od koi pri 68 osnovnata terapija be{e otpo~nata vo 1999 g. (Tyrosin S - 26, Grasser-polen-15, TA-MIX top-21, Oralvac - 6).

Pri sproveduvaweto na alergenskata vakcina kaj nitu eden pacient ne se zabele`ani pointenzivni lokalni reakcii. Samo kaj edna 34 godi{na pacientka se pojavi sistemska alergiska reakcija 1 ~as po aplikacijata na Tyrosin S. Pretpostavuvame deka ovaa reakcija ni se slu~i poradi pointenzivnata atmosferska polenizacija (kraj na mesec mart), imaj}i gi predvid klimatskite priliki vo Skopje.

So ogled na optimalnata podnoslivost, minimalnite nesakani efekti i potrebata od preventivni merki kaj pacientite pred se so alergiski rinitis, na{ite skromni iskustva uka`uvaat za potreba od primena na specifi~na imunoterapija so cel supresija na klini~kite manifestacii i prevencija na komplikaciite, osobeno kaj decata i mladite.

 

Prof.d-r Stevan Tanurxi}, SRJugoslavija

 

Bi sakal u{te edna{ da go izrazam moeto zadovolstvo {to sum i ovoj pat pokanet i prisuten na edna spored moja ocenka vrvna profesionalna manifestacija i po odnos na tematikata, brojot na prisutnite i nivnoto aktivno u~estvo, kako i organizacijata, {to vo poslednite nekolku godini stanuva voobi~aena praksa koga se vo pra{awe stru~nite manifestacii vo Makedonija od oblasta na imunologijata i alergologijata.

Nie imame ogromno dolgogodi{no iskustvo so SIT. Pritoa, nekoi nedoka`anosti i dilemi koga e vo pra{awe SIT i kaj nas bea prisutni na identi~en na~in kako {to mo`evme da slu{neme od vovednite predava~i i diskutanti. Me|utoa, so donesuvaweto na stavovite na Svetskata Zdravstvena Organizacija od 1997 vo @eneva, smetam deka terapevtite koi sproveduvaat SIT, ve}e imaat pred sebe siguren praktikum so jasno definirani stavovi za mo`nostite, na~inot indikacionoto podra~je, rizikofaktorite, odnosno doktrinarnite principi za sproveduvawe na SIT.

Go postavuvam pra{aweto pred site: Koe e toa le~ebno sredstvo koe ne sodr`i vo sebe i odredeni strani~ni efekti?. Skoro i da ne postoi. Me|utoa, profesionalno i ~esno izraboteno upatstvo za primena na lekot za educiran i dobro informiran lekar ne bi trebalo da pretstavuva problem. Osobeno koga Vie vo Makedonija imate mo`nost da upotrebuvate alergeni za testirawe i vakcinacija od eminentni Evropski proizvoditeli, mislam deka ovaa metoda treba da ja praktikuvate mnogu pove}e.

 

Diskusijata na u~esnicite e avtorizirana. / The discussion is authorized.

 


Copyright (c) 2001 by Macedonian Society of Basic, Clinical Immunology and Allergology.
All rights reserved.
WEB design: Mirko Spiroski, MD, PhD
Optimally viewed with Internet Explorer
Revised: March 5, 2001