.

 

  
imunokos.jpg (56375 bytes)

gb.gif (960 bytes)

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

.

 

 

Vrz osnova na ~len 5, 20 i 76 od Zakonot za zdru`enija na gra|ani i fondacii (Slu`ben vesnik na RM, br. 31 od 02. 07. 1998 godina, Sobranieto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, na sednicata odr`ana na 15.01.2000 godina, donese

S T A T U T

na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija (MZBKIA

OP[TI ODREDBI

~len 1

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e zdru`enie na gra|ani-imunolozi i alergolozi, formirano so slobodno zdru`uvawe na gra|anite, zaradi ostvaruvawe i usoglasuvawe na svoite interesi i zaradi vr{ewe na dejnosti i aktivnosti so cel za podobruvawe na bazi~nata, klini~kata imunologija i alergologijata vo Republika Makedonija.

~len 2

Gra|anite se zdru`uvaat vo Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, zaradi ostvaruvawe na po{irok op{testven interes preku {to se zadovoluvaat potrebite od stru~na i druga pomo{ vo oblastite na bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija.

~len 3

^len vo Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, mo`e da bide sekoj polnoleten gra|anin - dr`avjanin na Republika Makedonija, koj dobrovolno }e pristapi kon Zdru`enieto so davawe na pismena izjava.

Za~lenuvaweto vo Zdru`enieto se vr{i so pristapnica, odnosno so izdavawe na ~lenska kni{ka, koja pri isklu~uvawe ili prestanok na ~lenuvaweto vo Zdru`enieto, zadol`itelno se vra}a.

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija od Skopje za svoite ~lenovi vodi register na ~lenstvoto, koj se a`urira edna{ godi{no.

~len 4

^lenot ima pravo da bide biran vo organite na Zdru`enieto, da u~estvuva vo rabotata na Zdru`enieto i da pridonesuva vo razvojot i popularnosta na Zdru`enieto.

~len 5

Obvrski na ~lenovite vo Zdru`enieto se:

 • redovno da ja pla}aat ~lanarinata;

 • da prisustvuvaat na sostanocite;

 • da zemaat konkretno u~estvo vo sproveduvawe na Programata na aktivnostite na Zdru`enieto.

~len 6

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, kako zdru`enie na gra|ani -imunolozi i alergolozi svoite celi, zada~i i dejnosti }e gi ostvaruva vo soglasnost so odnosite uredeni so Ustavot na Republika Makedonija, ovoj Statut, kako i so drugi zakonski normi koi reguliraat materija od ovaa oblast.

~len 7

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija go pretstavuva i zastapuva pretsedatelot.

~len 8

Nazivot na zdru`enieto na gra|ani e Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija (kratenka na Zdru`enieto e MZBKIA). Naslovot na Zdru`enieto na angliski jazik e Macedonian Society for Basic, Clinical Immunology and Allergology (MSBCIA).

~len 9

Sedi{teto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e vo Skopje.

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija se organizira i deluva na podra~jeto na Republika Makedonija.

~len 10

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e pravno lice.

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija ima svoj pe~at i {tembil.

Pe~atot e trkalezen i go sodr`i imeto na zdru`enieto: Makedonsko zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija,  a vo sredinata se nao|a amblemot na Zdru`enieto.

[tembilot na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e pravoagolen so sledniot tekst: "Makedonsko zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija", broj, data i mesto.

~len 11

Rabotata na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e javna.

Javnosta vo raboteweto se obezbeduva so redovno izvestuvawe na zdru`enijata na gra|anite-imunolozite i alergolozite za site oblici na rabotewe, so uvid vo sproveduvaweto na programskite zada~i, so podnesuvawe izve{taj za rabota na organite i telata na Zdru`enieto, za materijalno-finansiskoto rabotewe i drugo.

Za informiraweto na ~lenovite i po{irokata javnost se koristi pe~atot, radioto, televizijata kako i VEB stranicite na Internet.

 

CELI I ZADA^I NA ZDRU@ENIETO I NA^INOT NA NIVNOTO OSTVARUVAWE

~len 12

Gra|anite  se zdru`eni vo Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija zaradi ostvaruvawe na po{irok zaedni~ki interes i kako posebni celi i zada~i se:

 • se zanimava so stru~ni pra{awa od svojata oblast i u~estvuva vo organiziraweto i izveduvaweto na edukacijata na svoite ~lenovi i vo ostvaruvaweto na doktrinarni stavovi od svojata oblast;

 • se gri`i za plansko stru~no usovr{uvawe na svoite ~lenovi so organizirawe na kongresi, simpoziumi, seminari, stru~ni sostanoci i sl.

 • sorabotuva vo planiraweto na kadarot, specijalizaciite i postdiplomskite studii od svojata oblast;

 • ja sledi organizacijata i rabotata na zdravstvenata dejnost vo ramkite na svojata stru~na nadle`nost, a na soodvetnite organi i organizacii im predlaga merki za unapreduvawe i podobruvawe na organizacijata na rabotata;

 • sorabotuva so drugi Zdru`enija pri Makedonsko lekarsko dru{tvo vo podra~jata od zaedni~ki interes.

Zdru`enieto se za~lenuva vo Makedonsko lekarsko dru{tvo i direktno komunicira so evropski i svetski specijalisti~ki zdru`enija.

Zdru`enieto mo`e da izdava sopstveno spisanie ili zaedni~ko so drugo srodno specijalisti~ko zdru`enie.

Zdru`enieto:

 • raboti na podigaweto na zdravstvenata kultura na naselenieto;

 • kaj svoite ~lenovi postojano gi neguva i razviva na~elata na Kodeksot na medicinskata deontologija i razviva ~uvstvo na drugarska povrzanost me|u svoite ~lenovi i me|u ~lenovite na MLD vo celina;

 • vodi evidencija na svoeto ~lenstvo preku register na ~lenovite koj e sostaven del na registerot na ~lenovite na MLD;

 • mo`e da izdava i svoja identifikaciona karta za svoite ~lenovi.

 

FINANSIRAWE NA Makedonskoto zdru@enie za bazi^na,  klini^ka imunologija i alergologija

~len 13

Zdru`enieto ostvaruva sredstva od:

 • ~lanarina;

 • donacii;

 • buxet;

 • provizii od organi, organizacii, zaednici i od drugi uslugi;

 • od trgovski dru{tva;

 • i od drugi uslugi.

 ~len 14

Koristeweto i raspolagaweto so sredstvata Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija dobieni po osnovite od prethodniot ~len se vr{i na na~in utvrden so ovoj Statut i ostanatite zakonski normi.

~len 15

Za koristeweto i raspolagaweto so sredstvata odlu~uvaat organite na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, soglasno nadle`nostite utvrdeni so ovoj Statut, koi prezemaat merki za ekonomsko celesoobrazno koristewe na sredstvata i za spre~uvawe i otstranuvawe na nezakonitostite.

~len 16

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija donesuva godi{en finansiski plan za prihodite  i rashodite  na Zdru`enieto.

Finansiskiot plan gi sodr`i prihodite koi se steknuvaat po ~len 13 od Statutot, kako i rashodite za op{testvenata aktivnost,  plati na vrabotenite, zaedni~ka potro{uva~ka na vrabotenite, materijalni tro{oci za rabota na Zdru`enieto, i drugi rashodi svrzani so rabotata.

 

UPRAVUVAWE SO Makedonskoto zdru@enie za bazi^na,  klini^ka imunologija i alergologija

~len 17

So Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija upravuva organizirano ~lenstvo na Zdru`enieto neposredno ili preku svoi pretstavnici vo organite.

Prava i dol`nosti na pretstavnikot se:

 • pretstavnikot da izbira i da bide biran vo organite na Zdru`enieto;

 • pretstavnikot da predlaga re{avawe na pra{awa od zaedni~ki interes;

 • da raboti na razvivawe i unapreduvawe na op{testvenite i drugite aktivnosti koi proizleguvaat od Statutot, programskite celi i zada~i i od usvoenite odluki i zaklu~oci;

 • da gi sproveduva vo celost odredbite od Statutot i programskite aktivnosti;

 • da gi zastapuva interesite i stavovite na Zdru`enieto;

 • da bara stru~na i druga pomo{ od oblasta na

 

ORGANI NA Makedonskoto zdru@enie za bazi^na,  klini^ka imunologija i alergologija

~len 18

Organi na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija se:

 • Sobranie;

 • Izvr{en odbor.

~len 19

Sobranieto go so~inuvaat site ~lenovi na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.

Mandatot na pretstavnicite trae 4 godini.

Sobranieto se sostanuva po potreba, a najmalku edna{ godi{no.

~len 20

Sednici na Sobranie svikuva pretsedatelot na Sobranieto.

Sednica na Sobranieto se svikuva i po predlog na Izvr{niot odbor na Zdru`enieto  ili na 1/5 od vkupniot broj ~lenovi na Sobranieto.

Ako pretsedatelot na Sobranieto vo rok od 14 dena od denot na dadeniot predlog ne svika sednica, sednicata ja svikuva Izvr{niot odbor ili inicijatorite.

Sednica na Sobranieto za rabota na Izvr{niot odbor mo`e da se svika i po predlog na nadzornata komisija.

Na~inot na svikuvawe na sednicite na Sobranieto na Zdru`enieto se opredeluva so Delovnikot za rabota na Sobranieto.

~len 21

Sobranieto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija od redovite na svoite pretstavnici izbira Izvr{en odbor koj e izvr{en organ na Sobranieto, na redovni i vonredni sobranija.

~len 22

Sobranieto polnova`no odlu~uva ako se prisutni pove}e od edna polovina od vkupniot broj pretstavnici.

Sobranieto po pravilo odlukite gi donesuva so mnozinstvo glasovi od prisutnite pretstavnici.

Vo nadle`nost na Sobranieto e slednoto:

 • go donesuva Statutot na Sobranieto go so~inuvaat site ~lenovi na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija i vr{i izmeni i doplonuvawa na istiot;

 • izbira i razre{uva ~lenovi na Izvr{niot odbor;

 • usvojuva programska orientacija za rabota na Zdru`enieto za period od 4 godini operacionizirano vo godi{nite programi;

 • go razgleduva i usvojuva izve{tajot za rabota na Izvr{niot odbor pome|u dve sobranija;

 • ja sledi materijalno-finansiskata sostojba na Zdru`enieto pome|u dve sobranija;

 • donesuva finansiski plan i usvojuva zavr{na smetka na Sobranieto go so~inuvaat site ~lenovi na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija;

 • rasprava za postignatite rezultati od razvojot na Zdru`enieto i dava nasoki za natamo{en razvoj na Zdru`enieto;

 • donesuva odluki, zaklu~oci, preporaki za re{avawe na pra{awa od interes na Zdru`enieto;

 • vr{i i drugi raboti koi proizleguvaat od Statutot i zakonite.

~len 23

Izvr{niot odbor na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e izvr{en organ na Sobranieto vo koj sekoj ~len ima ednakvi prava, obvrski i odgovornosti za raboteweto i razvojot na Zdru`enieto vo soglasnost so Statutot

~len 24

Izvr{niot odbor na Sobranieto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija broi 11 ~lena.

Mandatot na ~lenovite na Izvr{niot odbor trae 4 godini.

Izvr{niot odbor od svoite redovi izbira pretsedatel so mandat od 4 godini.

Pretsedatelot na Izvr{niot odbor istovremeno e i pretsedatel na Sobranieto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija i toj go pretstavuva i zastapuva Zdru`enieto.

~len 25

Vo nadle`nost na Izvr{niot odbor e slednoto:

 • gi sproveduva statutarnite i programskite zada~i na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, kako i odlukite i zaklu~ocite na Sobranieto;

 • donesuva i realizira godi{na programa za rabota;

 • predlaga izmeni i dopolnuvawe na Statutot;

 • donesuva soodvetni pravilnici, prifa}a spogodbi i sklu~uva dogovori;

 • svikuva sednici na Sobranieto i priprema materijali;                       

 • imenuva i razre{uva sekretar na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija;

 • donesuva odluki za formirawe na postojni i povremeni komisii, i ja naso~uva nivnata rabota;

 • organizira i aktivno u~estvuva vo organiziraweto na razni akcii i manifestacii;

 • donesuva odluki za nagradi, pofalnici i priznanija;

 • donesuva odluki za nabavka i ottu|uvawe na osnovnite sredstva;

 • dava soglasnost na Pravilnikot za organizacijata na rabotite i rabotnite zada~i na stru~nata slu`ba na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija;

 • donesuva odluki po prigovori i `albi;

 • vr{i i drugi raboti koi proizleguvaat od potrebite na Statutot na Zdru`enieto.

~len 26

Izvr{niot odbor za svojata rabota e odgovoren pred Sobranieto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.

Izvr{niot odbor se sostanuva i odr`uva sednici po potreba.

Sednicata na Izvr{niot odbor ja svikuva Pretsedatelot.

Predlog za svikuvawe na Izvr{niot odbor mo`e da podnese edna polovina od Izvr{niot odbor, edna tretina od pretstavnicite vo Sobranieto, po predlog na nadzorniot odbor i sekretarot na Zdru`enieto.

So sednicata rakovodi i pretsedava Pretsedatelot, a vo negovo otsustvo ~len koj }e go izbere Izvr{niot odbor. Na~inot na svikuvawe na sednicata i raboteweto na Izvr{niot odbor se ureduva so Delovnik za rabota.

~len 27

Zaradi izvr{uvawe na statutarnite i programski zada~i i odluki na Sobranieto i Izvr{niot odbor, Izvr{niot odbor formira nadzorna komisija i drugi rabotni tela.

Nadzornata komisija vr{i kontrola nad sproveduvaweto na odredbite na ovoj Statut i kontrola za namensko raspolagawe so sredstvata i prihodite na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.

Svoite naodi i odluki Nadzornata komisija gi dostavuva do Sobranieto i Izvr{niot odbor na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.

 

STRU^NA SLU@BA NA Makedonskoto zdru@enie za bazi^na,  klini^ka imunologija i alergologija

~len 28

Za izvr{uvawe na administrativno-stru~ni, pomo{ni i na niv sli~ni raboti od zaedni~ki interes za ostvaruvawe na zada~ite i celite na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, se formira Stru~na slu`ba.

~len 29

Pravata i obvrskite i odgovornostite za rabota na vrabotenite vo Stru~nata slu`ba gi utvrduva sekretarot na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija vo soglasnost so zakonskite normi i Statutot.

~len 30

Sredstvata za rabota na stru~nata slu`ba se opredeluvaat so Finansiski plan sekoja godina i toa: sredstva za plati, sredstva za zaedni~ka potro{uva~ka, sredstva za materijalni tro{oci, sredstva za posebna namena za normalno izvr{uvawe na funkcijata.                                      

~len 31

So Stru~nata slu`ba na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija rakovodi sekretar.            

Sekretarot go imenuva i razre{uva Izvr{niot odbor soglasno uslovite koi se utvrdeni so posebna odluka.

Sekretarot na stru~nata slu`ba vo isto vreme e i sekretar na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.

Sekretarot pravoto od raboten odnos go ostvaruva vo Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, vo Stru~nata slu`ba, a za izvr{uvaweto na svojata rabota odgovoren e pred Izvr{niot odbor.

~len 32

Prava, obvrski i nadle`nosti na sekretarot:

 • sekretarot na stru~nata slu`ba rakovodi so rabotata na stru~nata slu`ba,

 • sekretarot e rabotovoden organ i gi izvr{uva site prava i obvrski koi proizleguvaat od Zakonot za rabotni odnosi;

 • sekretarot e naredbodatel i potpisnik na smetkata na Zdru`enieto;

 • sekretarot e odgovoren za izvr{uvaweto na Finansiskiot plan i Programata za rabota;

 • se gri`i za blagovremeno izvr{uvawe na odlukite i zaklu~ocite doneseni od Sobranieto i Izvr{niot odbor;

 • vo pravniot promet prezema merki i dejstvija vo ime i za smetka na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija;

 • se gri`i za pravilnata primena na Zakonskite propisi od oblasta na dejnostite {to gi vr{i Zdru`enieto;

 • sklu~uva dogovori, spogodbi vo ime i za Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.

 

PRESTANOK NA Makedonskoto zdru@enie za bazi^na,  klini^ka imunologija i alergologija

~len 33

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija }e prestane so rabota ako za toa odlu~at ~lenovite na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, ako brojot na ~lenovite se namali pod brojot opredelen za osnovawe, ako nastapat pri~ini utvrdeni vo ~len 52 od Zakonot.

Odluka za prestanok na Zdru`enieto donesuva Sobranieto so dvotretinsko mnozinstvo na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija.    

~len 34

Po prestanokot na rabotata na Zdru`enieto, imotot i drugite prava i prihodi {to ostanuvaat po namiruvaweto na obvrskite, preminuvaat vo sopstvenost na Crveniot krst na Republika Makedonija.

 

PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

~len 35

Pravo na tolkuvawe na odredbite na ovoj Statut ima Sobranieto na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija, a pome|u dve sobranija, Izvr{niot odbor na Zdru`enieto.

~len 36

Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija e praven sledbenik na celokupniot imot - kapitalot na dosega{noto Zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija.

~len 37

Izmeni i dopolnuvawa na ovoj Statut se vr{at po ista postapka kako i za negovo donesuvawe.

 ~len 38

Ovoj Statut vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a prestanuva da va`i Pravilnikot na Zdru`enieto za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija donesen na den 22.12.1993 godina.

 

Pretsedatel na Izvr{niot odbor

na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na,  klini~ka imunologija i alergologija

Prof. d-r Mirko Spiroski


Doma | Odbor | Sekcii | Statut | ^lenovi | Sostanoci | Resursi | [kola

Copyright (c) 1998-2003 MedInter, Skopje. Site prava se zadr`ani
Avtor: Prof. d-r Mirko Spiroski
Revidirano: Avgust 2003

 

.

  Adresa:
Institut za imunobiologija i humana genetika,
Medicinski fakultet, 1109 Skopje, PP 60, Republika Makedonija


Tel.:+389-2-3110556
Faks: +389-2-3110558

e-mail: mspiroski@yahoo.com
http://www.immunology.edu.mk

 

 

 

 

 

 

.